Kotipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus 2018

”Kaikista kyselyyn vastanneista 95 % suosittelisi Lahden Lähimmäispalvelua muille.”

”Kotipalveluun on oltu tyytyväisiä; henkilökunnan tuttuus ja työntekijöiden pitkät työsuhteet on koettu tärkeiksi.”

Tutkimuksen toteutus

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n kotipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin huhtikuussa 2018 geronomiopiskelijan toimittamana osana hänen työharjoittelujaksoa. Kysely toteutettiin lomakekyselynä, joita postitettiin ja vietiin työntekijöiden mukana asiakkaille. Opiskelija haastatteli 18 asiakasta heidän kodeissaan. Otanta oli 35 % asiakaskunnasta. Vastanneet olivat siivouspalvelua, kotihoitoa sekä molempia palveluita käyttäviä.

Kyselylomakkeessa kysyttiin asiakkaiden kokemusta kotipalvelun työntekijöistä sekä palvelun laadusta. Arvoasteikolla 1-5, jossa 1 on erittäin huono ja 5 erittäin hyvä.

Tutkimuksen tulokset

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kokemus työntekijöistä ja laadusta oli hyvä.

Kokemus palveluiden saatavuudesta toivottuna ja tarvittuna ajankohtana toteutui erittäin hyvin. 62 % vastanneista koki saaneensa aina halutun palvelun, 29 % usein ja 4 % harvoin.

Asiakkaat kokivat omien palvelujensa suunnittelun ja niiden toteutuksen vastanneen heidän toiveitaan ja tarpeitaan erittäin hyvin. 82 % vastanneista koki voineensa vaikuttaa ja 9 % vastanneista koki ettei ole voinut vaikuttaa.

Lahden Lähimmäispalvelun kotipalvelu on valittu palvelutuottajaksi ystävien ja tuttavien suosituksista ja / tai pitkäaikaisen luotettavan toiminnan pohjalta. Kaikista kyselyyn vastanneista 95 % suosittelisi Lahden Lähimmäispalvelua muille. Kotipalveluun on oltu tyytyväisiä; henkilökunnan tuttuus ja työntekijöiden pitkät työsuhteet on koettu tärkeiksi.