Kotipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus 2021

Tutkimuksen toteutus

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n kotipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin syksyllä 2021.
Kysely toteutettiin lomakekyselynä, joita postitettiin ja vietiin työntekijöiden mukana asiakkaille. Vastanneet olivat siivouspalvelua, kotihoitoa sekä molempia palveluita käyttäviä.

Kyselylomakkeessa kysyttiin asiakkaiden kokemusta kotipalvelun työntekijöistä sekä palvelun laadusta. Arvoasteikolla 1-5, jossa 1 on erittäin huono ja 5 erittäin hyvä.

Tutkimuksen tulokset

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kokemus työntekijöistä ja laadusta oli hyvä.

Kokemus palveluiden saatavuudesta toivottuna ja tarvittuna ajankohtana toteutui erittäin hyvin. 69 % vastanneista koki saaneensa aina halutun palvelun, 29 % usein.

Asiakkaat kokivat omien palvelujensa suunnittelun ja niiden toteutuksen vastanneen heidän toiveitaan ja tarpeitaan erittäin hyvin. 86 % vastanneista koki voineensa vaikuttaa ja 8 % vastanneista koki ettei ole voinut vaikuttaa.

Monet asiakkaat ovat valinneet Lahden Lähimmäispalvelun kotipalvelun palveluntuottajakseen ystävien tai omaisten suosituksesta tai oltuaan Lähimmäispalvelun muussa toiminnassa mukana. Kyselyyn vastanneista 98% suosittelisi Lahden Lähimmäispalvelua muille. Kaiken kaikkiaan kotipalveluun ollaan oltu tyytyväisiä; kiitosta tuli erityisesti joustavasta toiminnasta.